Obiective specifice
  • Crearea de produse ecoinovatoare pentru eficiență energetică în construcții și îmbunătățirea performanței energetice a produselor actuale utilizate în construcțiile civile, industriale și agricole pentru realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a clădirilor a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile: rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică, precum și utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

  • Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de proiectare și execuție a clădirilor pasive (eficiente energetic), specific condițiilor de mediu din România și proactiv la schimbările climatice, pentru a minimiza consumul de energie și de a reduce costurile de capital și de funcționare ale unei clădiri sau proces din domeniul construcțiilor.

  • Optimizarea performanței clădirilor prin utilizarea de programe de modelare a consumului de energie, precum și optimizarea strategiilor de monitorizare și control a consumului de energie în clădiri, la consumatorul primar reprezentat de intreprinderile care proiectează și execută construcții, precum și la consumatorul final, persoana fizică sau juridică care exploatează construcțiile.

  • Realizarea unui instrument interactiv de gestionare a energiei în produsele pentru construcţii şi clădiri, care să permită urmărirea și evaluarea consumului de energie și de apă, precum și reducerea impactului gazelor cu efect de seră asupra mediului înconjurător.

  • Implementarea surselor regenerabile de energie sau de înaltă eficiență la realizarea produselor utilizate în clădiri, precum și la execuția și utilizarea clădirilor.

  • Constituirea la nivelul Facultăţii de Construcţii şi Instalații din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iașia unui Organism de evaluare tehnică europeană şi a unui Punct de informare şi de transfer de cunoștințe despre produse şi tehnologii ecoinovatoare pentru eficiență energetică în construcții, care vor elimina barierele tehnice în producerea şi comercializarea produselor noi implementate la parteneri - întreprinderi din domeniul construcțiilor, cu scopul de a favoriza libera lor circulație pe piața UE şi care vor asigura accesibilitatea la reglementările tehnice naționale şi internaționale, astfel încât întreprinderile și, în special IMM-urile să poată aduna informații fiabile și exacte cu privire la legislația în vigoare în statul membru în care intenționează să introducă pe piață sau să își comercializeze produsele.Facebook EFECON