Activități în cadrul proiectului1. Stimularea transferului de cunoștințe

Acțiunile privind transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare pentru asigurarea eficienţei energetice în construcţii vizează acompanierea măsurilor de creştere a competitivităţii şi diversificării din domeniu, a încurajării afacerilor orientate pe îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a clădirilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase cu mediul, bunelor practici privind eficienţa energetică, precum şi de utilizare a energiei regenerabile.


Evoluţia şi specializarea construcţiilor necesită un sprijin adecvat de formare profesională tehnică, precum şi o capacitate mai mare de acces la cunoştinţe şi informaţii, inclusiv sub forma diseminării de informații.


Transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare va fi adaptat la nevoile actorilor ţintă, întreprinderilor și a tuturor persoanelor juridice care activează în sectorul construcţiilor. Prin urmare, trebuie sprijinite în egală măsură îndrumarea profesională, activităţile demonstrative și acţiunile de informare. Cunoştinţele şi informaţiile dobândite prin transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare ar trebui să permită persoanelor juridice implicate în sectorul construcţiilor în special, să-şi sporească gradul competitivitate, să utilizeze materiale, tehnologii si proceselor ecoinovative, să utilizeze mai eficient resursele şi să îmbunătăţească performanţele de mediu.2. Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente

Această activitate urmărește să încurajeze interacțiunea dintre Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIași) cu mediul de afaceri din domeniul construcţiilor, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile din laboratoarele de cercetare ale UTIaşi, cu precădere cele din cadrul facultăţilor implicate, în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile care își dezvoltă afaceri cerute de piață şi încadrate în obiectivele specifice ale proiectului.În acest scop se vor constitui parteneriate între Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din TUIaşi și întreprinderi/grupuri de întreprinderi interesate să obțină cunoștințe,inclusiv abilități și competențe care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare a întreprinderilor și vor oferi soluții inovative pentru obținerea de produse şi procese, tehnologii ecoinovatoare identificate ca având aport deosebit în atingerea eficienţei energetice în construcţii.


Va fi acordat sprijin specializat întreprinderilor, conceput să răspundă nevoilor identificate la nivel individual sau de grup, în diverse stadii de implementare a produselor şi tehnologiilor ecoinovatoare pentru eficienţă energetică.3. Activități de transfer de abilități/ competențe CD și de sprijinire a inovării

În cadrul acestui grup de activități echipa de implementare a proiectului va acționa pentru elaborarea și utilizarea unor instrumente relevante pentru dezvoltarea durabilă. Principalele direcții de acțiune la nivelul grupurilor țintă sunt: dezvoltarea bazei științifice a managementului durabil, creșterea nivelului cunoștințelor științifice, îmbunătățirea calității evaluărilor științifice pe termen lung, dezvoltarea capacității și capabilității științifice.4. Management de proiect

Solicitantul va fi implicat în toate etapele implementării proiectului:


  • Înfiinţează EMP (Echipa de Management a Proiectului) și EIP (Echipa de Implementare a Proiectului) şi stabileşte responsabilităţile pentru fiecare membru.
  • Monitorizează activităţile de management al proiectului subcontractate.
  • Monitorizează atingerea indicatorilor stabiliţi prin proiect şi respectarea graficului de realizare al proiectului.
  • Asigură respectarea prevederilor legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, achiziţiilor publice.
  • Asigură derularea activităţilor de informare şi publicitate a proiectului şi a rezultatelor acestuia în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală a POC.
  • Monitorizează campania de promovare a clusterului şi rezultatele acesteia.
  • Asigură derularea activităţilor stabilite prin proiect.


Facebook EFECON